Jak Polski Ład wpłynął na progi podatkowe Progi podatkowe 2022/2023?

Progi podatkowe to nic innego jak ściśle określone wartości dochodu od którego podatnik winien zapłacić określoną stawkę podatku. Z uwagi na wprowadzenie Polskiego Ładu uległy one znacznej zmianie od roku 2022.

Polski Ład – progi podatkowe i stawki PIT

Polski Ład to Ustawa, której założeniem była poprawa i odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 – weszła ona w życie 1 stycznia 2022 r. Kolejna jej odsłona miała miejsce 1 lipca 2022r. jest to tzw. Polski Ład 2.0, jednakże jego przepisy stosowane są do dochodów uzyskanych od początku roku kalendarzowego tj. 1 stycznia 2022 roku.

Ustawodawca na podstawie wskazanego powyżej aktu prawnego dokonał obniżenia stawki podatku w pierwszym progu podatkowym dla podatników stosujących tzw. skalę podatkową, a więc rozliczających się na zasadach ogólnych. Do 30 września 2019r. stawka podatku wynosiła 18%, następnie nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła obniżenie tej stawki o jeden punkt procentowy, w konsekwencji oznaczało to, iż jej wysokość kształtowała się na poziomie 17%. Od stycznia 2022r. wprowadzono podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania do wysokości 30.000zł. W dalszej kolejności Polski Ład 2.0 od lipca 2022 roku wprowadził obniżenie stawki podatku w pierwszym progu podatkowym aż do 12%.

Nową wartość procentową można  stosować do uzyskanych dochodów za miesiąc czerwiec lub II kwartał roku 2022. już na poziomie obliczania zaliczek.

Obniżenie stawki do 12% najbardziej pozytywny skutek odniesie do osób, których dochody nie przekraczają drugiego progu podatkowego tj. 120.000zł, gdyż dochód mieszczący się w pierwszym progu będzie opodatkowany według stawki 12%, a więc aż o 5 punktów procentowych mniej niż dotychczas.

Progi podatkowe 2023 – jak obliczyć podatek?

W Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano sposób w jaki powinno się obliczyć podatek dochodowy. Otóż podatek dochodowy winien być wyliczany i pobierany w trakcie roku w formie zaliczek i przekazywany do Urzędu Skarbowego z tytułu uzyskanego dochodu  do kwoty 120.000zł  określanej jako pierwszy próg podatkowy w wysokości 12% minus kwota wolna od podatku. Powyżej tej kwoty obowiązuje drugi próg podatkowy opodatkowany stawką 32%, gdzie kwota wolna od podatku nie ma zastosowania.  Całościowe rozliczenie wpłaconych zaliczek następuje w zeznaniu rocznym w którym to dochody z wszystkich tytułów są sumowane i dochodzi do nadpłaty podatku bądź powstania zobowiązania podatkowego podlegającego uiszczeniu w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Obniżenie stawki podatku z 17% na 12% wiąże się automatycznie ze zmianą wartości kwoty zmniejszającej podatek.  Na poziomie podatku w wysokości 17% kwota zmniejszająca podatek wynosiła 5 100zł rocznie i obliczana była jako kwota wolna od podatku tj. 30.000zł x 17% (stawka podatku) co dawało wskazaną wartość. Aktualnie kwota zmniejszająca podatek przy stawce 12% wynosi 3 600zł rocznie, a  obliczana jest jako kwota wolna podatku tj. 30.000zł x 12% (stawka podatku).

Więcej informacji oraz szczegółowe przykłady wraz z wyliczeniami znajdują się w Poradnik Przedsiębiorcy/poradnikprzedsiebiorcy.pl

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz