W polskim prawie istnieje obowiązek alimentacyjny, czyli konieczność dostarczania środków finansowych do utrzymania określonej osoby. Najczęściej płaci się alimenty na dziecko. W warunkach normalnych, gdy rodzice są razem i wspólnie wychowują potomstwo, razem utrzymują gospodarstwo domowe i ponoszą koszty wychowania. Sytuacja komplikuje się w momencie rozwodu, separacji lub wówczas, gdy ojciec biologiczny nie poczuwa się do wzięcia obowiązku za spłodzone dziecko.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Wysokość alimentów ustalana jest zawsze indywidualnie biorąc pod uwagę sytuację materialną rodziców. Zasadność alimentów określa artykuł 133 paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego. Otrzymane w ten sposób pieniądze powinny być w pełni przeznaczone na utrzymanie i wychowanie dziecka – mają obejmować wydatki przeznaczone na wyżywienie, zakup odzieży, edukację, leczenie oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Wysokość alimentów ustalana jest przez sąd nie tylko na podstawie wysokości otrzymywanych dochodów, ale również realnej możliwości ich uzyskania. Może się bowiem zdarzyć, że rodzic porzuca pracę, aby tym samym uchylić się od płatności.

Warto pamiętać, że wysokość alimentów nie jest określana na stałe. Wraz z rozwojem dziecka koszt jego utrzymania na ogół wzrasta. Może się jednak zdarzyć, że alimenty zmaleją – np. w przypadku, gdy dziecko zmienia szkołę z prywatnej na państwową lub gdy rodzic płacący alimenty traci zdolność do pracy. Wszelkie zmiany muszą być dokładnie udokumentowane i wyszczególnione na nowym wniosku. Sędzie decyduje o każdej modyfikacji kwoty przeznaczanej na dziecko, zawsze mając na uwadze jego dobro. Podsumowując, nie istnieje przepis prawny ustalający minimalną wysokość alimentów na dziecko. Niektóre sądy mogą wyznaczyć wartość minimalną, jako konieczną dla zapewnienia dziecku komfortu życia (np. 500 zł), nie ma to jednak potwierdzenia w przepisach.

Wniosek o alimenty

Wyróżniamy następujące rodzaje alimentów:

  • dobrowolne alimenty na dziecko – rodzic sam zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymania dziecka
  • na dziecko nienarodzone – należy potwierdzić ojcostwo jeszcze przed narodzinami
  • na dziecko niepełnoletnie – jako obowiązek utrzymania dziecka do ukończenia 18. roku życia
  • na dziecko pełnoletnie – które kontynuuje naukę w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia

Wniosek o alimenty na dziecko powinien być ściśle związany z rodzajem. Pierwszym krokiem uzyskania pieniędzy jest napisanie pozwu do sądu. W związku z tym, że nie istnieje uniwersalny wzór dokumentu (treść zawsze uzależniania jest od dochodów rodziców i obecnej sytuacji rodzinnej) najlepiej jest skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który przygotuje go w pełni profesjonalnie i zgodnie z prawem. Do pozwu dołącza się istotne dokumenty, m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola, zaświadczenie o zarobkach czy wszystkie dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka, np. rachunki czy zaświadczenia lekarskie. Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego wybranego według miejsca zamieszkania strony pozwanej lub osoby składającej wniosek. Następnie wystarczy już oczekiwać na wyznaczoną przez sąd rozprawę alimentacyjną.

Dowiedz się więcej z bloga na stronie Kancelaria Radcy prawnego Lucyna Szabelska

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz